oktaviusz11

Autor:

adw. Tomasz Aleksandrowicz

Powrót
Udostępnij

Przesłanki i konsekwencje orzeczenia rozwodu z winy obu stron.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • kiedy sąd orzeka o winie obojga małżonków,
  • jakie są konsekwencje prawne orzeczenia o winie obojga małżonków,
  • czy warto starać się o orzeczenie rozwodu z winy obu stron.

Najważniejszą przesłanką do rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest trwały i zupełny rozkład pożycia. W praktyce oznacza to, że pomiędzy małżonkami ustały wszelkie więzi fizyczne, emocjonalne i ekonomiczne. Sytuacja ta może być wynikiem działań, za które winę ponosi jeden lub oboje z małżonków.

Możliwe orzeczenia o winie rozpadu małżeństwa:

  • wyłączna wina męża lub żony,
  • wina obu stron.

Na wniosek jednej lub obu stron sąd, orzekając rozwód, rozstrzyga również, który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Orzeczenie o winie tylko jednej ze stron oznacza, że przyczyn rozpadu małżeństwa należy upatrywać wyłącznie po stronie jednego z małżonków. Natomiast orzeczenie rozwodu z winy obu stron jest rozstrzygnięciem, które zazwyczaj ma miejsce w przypadku wzajemnego obwiniania się małżonków. W praktyce najczęściej to jeden z małżonków dopuszcza się nagannego zachowania wobec drugiego małżonka, a ten reaguje w równie naganny sposób. Jednocześnie żaden z małżonków nie czyni żadnych kroków, aby ratować małżeństwo.

Przesłanki orzeczenia o winie obu stron

Rozwód z winy obu stron jest orzeczeniem sądu, które zapada w sytuacji, gdy oboje z małżonków swoim zawinionym zachowaniem doprowadza do rozkładu pożycia małżeńskiego. Co istotne, w takim wypadku sąd nigdy nie bada tego, czyje zachowanie bardziej przyczyniło się do rozpadu małżeństwa.

W uzasadnieniach wyroków orzekających rozwód z winy obu stron często można znaleźć stwierdzenie o tym, że sąd nie miarkuje winy. Oznacz to, że nieistotne są „proporcje” winy. Innymi słowy, jeśli jeden z małżonków jest winny w większym stopniu, a drugi w mniejszym, to mimo to traktowani są równorzędnie. Orzekając rozwód z winy obu stron, sąd nie dzieli winy na mniejszą, większą, ani jej nie stopniuje.

Z procesowego punktu widzenia, z uwagi na konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego czas trwania takiego postępowania jest znacznie dłuższy niż procesu o rozwód bez orzekania o winie.

Konsekwencje prawne orzeczenia o winie obojga małżonków

Najbardziej istotną konsekwencją orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego są skutki prawne dotyczące stosunku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami. W tym przypadku konieczną przesłanką dochodzenia alimentów od drugiego małżonka jest stan faktycznego niedostatku, który musi wystąpić u małżonka występującego o alimenty.

Wina obu stron orzeczona w wyroku rozwodowym nie rodzi konsekwencji w obszarze władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów na dzieci czy podziału majątku.

Żądanie rozwodu z winy obu stron jest korzystnym wyjściem w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie dysponuje dowodami na uzasadnienie wyłącznej winy drugiego.

Podstawa prawna:
art. 56-57, art. 60 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Potrzebujesz skutecznej i profesjonalnej pomocy prawnej?