Spread the love

Zakres usług Kancelarii to między innymi: udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych
i umów. Kancelaria reprezentuje klientów również na etapie negocjacji przedsądowych.

Kancelaria prowadzi stałą współpracę z radcami prawnymi, adwokatami oraz notariuszem, co umożliwia udzielenie pomocy prawnej w każdej dziedzinie prawa. Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, karnych, administracyjnych i gospodarczych.

Prawo cywilne

Nasza Kancelaria prowadzi pełną obsługę w zakresie wielu dziedzin prawa cywilnego. Prawo cywilne reguluje stosunki osobowe i majątkowe między obywatelami, a także chroni dobra osobiste. Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne i osoby prawne, a jedną z naczelnych zasad prawa cywilnego jest równość stron.

W ramach szeroko pojętego prawa cywilnego Kancelaria zajmuje się sprawami, których przedmiotem jest między innymi:

 • ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych;
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu polis OC i AC;
 • dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami na mieniu i szkodami na osobie (na przykład uszkodzeniami czy urazami ciała);
 • windykacja zobowiązań i należności;
 • prawo rzeczowe, w szczególności: ochrona własności, ochrona posiadania, służebności – gruntowe, osobiste oraz przesyłu, ustanowienie drogi koniecznej, użytkowanie oraz zastaw, użytkowanie wieczyste;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

Jak również:

 • odszkodowania i wynagrodzenia za bezprawne korzystanie z nieruchomości;
 • odszkodowania z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne rzeczy będących przedmiotem umowy kupna;
 • roszczenia związane z umowami zleceń, sprzedaży, o roboty budowlane i innymi umowami cywilnoprawnymi;
 • sprawy spadkowe – między innymi stwierdzenie nabycia spadku, nieważność testamentu, niegodność dziedziczenia, dział spadku;
 • sprawy z zakresu zasiedzenia nieruchomości oraz zniesienia współwłasności;
 • darowizny, umowy dożywocia.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne jest obszerną dziedziną prawa, która reguluje stosunki prawne w rodzinie – nie tylko wewnątrz rodziny, lecz także z osobami trzecimi. W Polsce zagadnienia związane z prawem rodzinnym, zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe, reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W przypadku spraw z zakresu prawa rodzinnego pomoc prawna jest zazwyczaj nieodzowna, ponieważ sprawy te często są skomplikowane i trwają długo. Oprócz prowadzenia spraw sądowych Kancelaria pomaga Klientom w przedsądowych negocjacjach w sprawach majątkowych pomiędzy małżonkami, co pozwala na skrócenie bądź uniknięcie postępowania sądowego.

Najczęściej przeprowadzane przez Kancelarię sprawy z zakresu prawa rodzinnego to między innymi:

 • reprezentacja Klientów w sprawach o rozwód, separację oraz unieważnienie małżeństwa;
 • sprawy o alimenty między małżonkami oraz między rodzicem a dziećmi;
 • sprawy o podział majątku;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • przysposobienie oraz ubezwłasnowolnienie;
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka;
 • sprawy związane z wyrażeniem zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka oraz jego wyjazdem za granicę.

Prawo karne

Prawo karne obejmuje sprawy dotyczące przestępstw, jak również wykroczeń. Zarówno pierwsze, jak i drugie nie są rzadkością i każdy może zetknąć się z tą dziedziną prawa jako pokrzywdzony, podejrzany bądź oskarżony. Prawo karne cechuje się wieloma zawiłościami, co sprawia, że pokrzywdzony bądź oskarżony, w celu skutecznej obrony swoich praw, powinien skorzystać z pomocy adwokata.

Kancelaria w ramach prowadzenia spraw karnych i karno-skarbowych świadczy między innymi usługi takie jak:

 • obrona na różnych etapach postępowania – w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym;
 • opracowanie linii obrony, zapoznanie Klienta z czynnościami, obecność przy przesłuchaniach;
 • pomoc w sprawach związanych z odszkodowaniami za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie lub skazanie;
 • pomoc na etapie wykonawczym – sprawy związane z przerwami w wykonywaniu kary, przedterminowymi zwolnieniami czy odroczeniami w wykonaniu kary;
 • reprezentacja interesów pokrzywdzonych, czyli występowanie w ich imieniu jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych i prywatnych;
 • wsparcie w trakcie procesu sądowego – odniesienie się do aktu oskarżenia, zgłaszanie wniosków dowodowych, reprezentacja przed wszystkimi instancjami.

Prawo handlowe i gospodarcze,
obsługa prawna przedsiębiorców

Prawo handlowe i gospodarcze podlega częstym nowelizacjom, między innymi z tego powodu jest wyjątkowo skomplikowane. Profesjonalna pomoc prawna pozwala bez problemów rozpocząć działalność gospodarczą w różnej formie, jest także nieodzowna już w trakcie prowadzenia tej działalności. Kancelaria prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym osób fizycznych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz podmiotów działających w innych formach prawnych.

Usługi Kancelarii w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców to między innymi:

 • analiza, sporządzanie i opiniowanie umów;
 • postępowanie związane z zakładaniem spółek – sporządzanie umów i statutów spółek, przeprowadzanie procedury rejestracji oraz zmian w KRS;
 • dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów;
 • dochodzenie roszczeń związanych ze zwrotem zaliczek lub zadatków;
 • sprawy w postępowaniu upominawczym i nakazowym;
 • reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających;
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych;
 • pomoc w wyborze najlepszej formy prawnej w zakładanej działalności gospodarczej;
 • postępowanie związane z rejestracją zmian w KRS;
 • sporządzanie projektów dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa;
 • prowadzenie spraw w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego;
 • przekształcenia formy prawnej;
  reprezentacja przedsiębiorców przez sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i karnoskarbowych oraz przed sądami administracyjnymi.

 

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne między organami administracji publicznej a różnymi innymi podmiotami. Zasady prowadzenia postępowań w tym zakresie są zebrane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Pomoc prawna w obrębie prawa administracyjnego obejmuje reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej, składanie w imieniu Klientów odwołań, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego. Kancelaria prowadzi wiele trudnych spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących nieruchomości, prawa budowlanego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego.

Kancelaria zajmuje się wszelkimi sprawami, które dotyczą prawa administracyjnego. W szczególności jest to:

 • opracowywanie pism, skarg związanych z działaniem organów administracyjnych i jednostek samorządu terytorialnego;
 • sporządzanie opinii prawnych w zleconych przez Klienta sprawach;
 • reprezentacja Klientów w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Jak również:

 • odwołania od decyzji administracyjnych do sądu administracyjnego;
 • skargi do sądu administracyjnego (na przykład o stwierdzenie nieważności decyzji);
 • wnioski o wznowienie postępowania.

Potrzebujesz skutecznej i profesjonalnej pomocy prawnej?